159 Banglore Town
Shahrah-e-Faisal
Karachi 75350
Pakistan
+92.21.34539901
Naureen Khan
Country Head, Pakistan
nkhan@golin.com

Would you like to contact us quickly?